Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...
Onderwijs

Passend onderwijs

Extra ondersteuning

Elke leerling is anders en ontwikkelt zich anders. Om ervoor te zorgen dat iedere leerling zich optimaal kán ontwikkelen, houden we prestaties, gedrag/welzijn en verzuim goed in de gaten. Als blijkt dat een leerling extra ondersteuning (ongeveer 15% van de leerlingen) of intensieve ondersteuning (ongeveer 5% van de leerlingen) nodig heeft om goed te kunnen functioneren, dan kunnen we die steun bieden binnen onze school.

Een sterke basis

Begeleiding en ondersteuning van leerlingen is op het Amadeus onderdeel van het dagelijks onderwijs. Dat houdt in dat onze experts (docenten) het lesaanbod en de aanpak afstemmen op de leerlingen. Door één Onderwijsteam – bestaande uit mentor, experts en domeinbeheerders- verantwoordelijk te maken voor één groep leerlingen, is de begeleiding intensief en persoonlijk. Zo houden de betrokkenen nauwlettend in de gaten hoe leerlingen presteren en of er specifieke begeleiding nodig is naast het reguliere onderwijsaanbod.

Wat biedt het Amadeus in de basis (voor alle leerlingen)?

 • Kwalitatief goed onderwijs, waarin de lesstof op verschillende manieren wordt aangeboden
 • Veel contact met de mentor (en goede begeleiding van een vast Onderwijsteam, bestaande uit mentor, experts en andere professionals)
 • Naast vakinhoudelijk toetsen (met score) ook formatief evalueren: waar sta ik en wat heb ik nodig om mijn doelen te bereiken? (zonder hier cijfers aan te verbinden)
 • Loopbaanoriëntatie: wat wil ik, wat kan ik?
 • Aandacht voor uitvoerende vaardigheden: zelf leren plannen, samenwerken en zelfsturing
 • Aandacht voor burgerschap en sociale vaardigheden: pestpreventieprogramma’s, sociaal- emotioneel welbevinden, groepsvorming
 • Aandacht voor mediawijsheid
 • In de gaten houden van verzuim
 • Voldoende contact met de ouders/verzorgers
 • In de brugklas: RTTI (een vastgelegde vorm van testen, waardoor we leerlingen goed kunnen monitoren): Met RTTI krijgen we inzicht in de prestaties van leerlingen op het gebied van reproductievragen(R), trainingsgerichte toetsingsvragen (T), transfergerichte toetsingsvragen (T) en inzicht- en innovatievragen (I).

Welke extra ondersteuning is er voor de ongeveer 15% van de leerlingen die dat nodig hebben?

 • Intensief mentoraat: (extra uren voor de mentor) om extra begeleiding te bieden.
 • Trainingen: trainingen welbevinden door kindertherapeuten Utrecht.
 • Plangroepjes/leren-lerengroepjes: na schooltijd kunnen onderbouwleerlingen (tijdelijk) in zo’n groepje meedraaien als zij niet genoeg hebben aan de reguliere begeleiding bij het leren plannen en leren.
 • Taalpluslessen: op basis van basisschoolgegevens en CITO-volgtoetsen kijken we (mentor, afdelingsleider, expert Nederlands en remedial teacher) of leerlingen behoefte hebben aan extra taalondersteuning. Twee collega’s verzorgen taalpluslessen, een programma van 8 weken voor brugklasleerlingen die milde ondersteuning nodig hebben om hun leesvaardigheid en/of woordenschat te vergroten.
 • Rekenpluslessen: op basis van basisschoolgegevens en CITO-volgtoetsen kijken we (mentor, afdelingsleider, expert wiskunde en remedial teacher) of leerlingen behoefte hebben aan extra ondersteuning bij rekenen/wiskunde. Twee collega’s verzorgen rekenpluslessen waarin de rekenproblemen worden opgelost (tot de kerstvakantie), om vervolgens te bekijken of er wiskundige problemen zijn die aandacht nodig hebben.
 • Excellentieprogramma’s: onder andere U-talent en Brede School Academie voor (bovenbouw)leerlingen en ExtrAmadeus-cursussen voor alle leerlingen.
 • Overleg: (met partijen als hulpverleners) op school, indien nodig.
 • Handelingsadviezen: voor experts (docenten).
 • Samenwerking met kernpartners: VO-team, leerplichtambtenaar, jeugdverpleegkundige, sterk VO.
 • Besprekingen zorgteam: het zorgteam van de school én de externe zorgpartners komen regelmatig samen voor overleg. In dit overleg kunnen ook leerlingen besproken worden.

Welke intensieve ondersteuning is er voor de ongeveer 5% van de leerlingen die dat nodig hebben?

 • RT begeleiding: inhoudelijke begeleiding op maat, van een remedial teacher. Klik hier voor ons RT-beleid
 • Individuele begeleiding: als het (intensieve) mentoraat niet voldoende begeleiding biedt, kan de school er bij hoge uitzondering voor kiezen individuele begeleiding in te zetten voor een leerling, bijvoorbeeld als die leerling kampt met complexe problematiek. Meestal wordt daar ook hulpverlening bij betrokken.
 • Aanpassing materialen: bijvoorbeeld voor leerlingen met een fysieke beperking.
 • Samenwerking: met kernpartners, ambulante begeleiding en/of externe hulpverlening.
 • Arrangementen: zoals testen, toetsen en activeringstrajecten voor leerlingen.
 • Betrokkenheid ondersteuningscoördinatoren: zij coördineren de ondersteuning op school en zijn verantwoordelijk voor de leerlingzorg. Bij leerlingen die intensieve ondersteuning nodig hebben is de ondersteuningscoördinator van de betreffende afdeling altijd betrokken.
  Ondersteuningscoördinator passend onderwijs brugklas en vwo: Suzanne van de Werke-Mennink (su.mennink@amadeuslyceum.nl)
  Ondersteuningscoördinator passend onderwijs vmbo-tl en havo: Elzeline Bergisch (e.bergisch@amadeuslyceum.nl)

Intensieve begeleiding op een reguliere school als het Amadeus Lyceum betekent dat er grenzen zijn aan de mate waarin we tegemoet kunnen komen aan de individuele leerbehoeften. Het doel is altijd het halen van een diploma. Als leerlingen meer nodig hebben dan de begeleiding die we kunnen bieden, zijn het OPDC of speciaal onderwijs passende alternatieven.

Voor een uitgebreide toelichting op het ondersteuningsprofiel van het Amadeus Lyceum: zie het Ouderrapport maatwerk of het volledige schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Kernpartners:

 

VO & SO team

Het VO&SO-team heeft dezelfde opdracht als een Buurtteam, alleen dan vanuit de vindplaats school. Ouders en jongeren kunnen hier terecht bij vragen rond opvoeden en opgroeien, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid, overlast en meer.
Vanuit het VO&SO-team kan er aangesloten worden bij de leefwereld en specifieke behoeften van opgroeiende jongeren en hun gezin.

Er zijn vaste gezinswerkers aangesloten bij het Amadeus ze ondersteunen enerzijds de school in de basis ondersteuningsstructuur (sterke basis) en anderzijds het begeleiden van jongeren en hun gezinnen.
Website Buurtteams: https://www.buurtteamsutrecht.nl/

Gezinswerkers VO & SO team Jeugd & Gezin:

Liesbeth Bakker
liesbethbakker@jeugd.buurtteamsutrecht.nl
06-44636303

En

Betül Saglam
betulsaglam@jeugd.buurtteamsutrecht.nl
06-45636207

JGZ

Aan elke (middelbare) school zijn, vanuit de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de gemeente, een jeugdarts en een jeugdverpleegkundige verbonden. Zij werken samen met het zorgteam op school en de partners (zoals huisarts en buurtteam) in de wijk en kijken samen met de leerlingen naar hun gezondheid, groei en ontwikkeling. Zowel op fysiek als mentaal vlak.
De jeugdverpleegkundige voert in de tweede en vierde klas gezondheidsonderzoeken uit en heeft eventueel gesprekken met de leerlingen op aanvraag van ouders, partners of de leerlingen zelf. De jeugdarts (Rodyan van den Brink) is er voor medische of complexe gezondheidsvraagstukken. Ouders kunnen contact leggen met JGZ via de mentor van school of direct met JGZ. www.jeugdengezin.nl. Voor leerlingen: www.jouwggd.nl
 
Jeugdverpleegkundige: Reensina Eind
Email: reensina.eind@utrecht.nl
030 2863300
 

Sterk VO

Kim Danens, begeleider passend onderwijs bij samenwerkingsverband Sterk VO

Sterk VO werkt samen met scholen, kernpartners en gemeente aan een doorlopende schoolloopbaan voor kinderen. Als begeleider passend onderwijs denkt Nanne met het Amadeus mee over de wijze van begeleiding van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Email: k.danens@sterkvo.nl

Gemeente Utrecht

Mina Abou, leerplichtambtenaar

Mina is als leerplichtambtenaar verbonden aan het Amadeus. Daarnaast is ze onderdeel van het kernpartnerteam om de school te ondersteunen bij leerlingen met een extra zorgvraag.

Email: mina.abou@utrecht.nl

Meer info: www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/onderwijs/leerplicht