Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...
Over ons

Onze adviesraden

Op het Amadeus werkt het onderwijs- en managementteam samen met ouders én leerlingen aan goed onderwijs en een fijne sfeer.

Medezeggenschapsraad (MR)

Op het Amadeus Lyceum vinden wij het belangrijk dat medewerkers, ouders en leerlingen inspraak hebben in de besluiten die worden genomen. Daarvoor bestaat de medezeggenschapsraad (MR). Het is de taak van de MR om te zorgen dat iedere groepering gehoord kan worden en zijn belangen kan verdedigen.

De MR bestaat uit drie geledingen: de vertegenwoordiging van de ouders, van het personeel en (op afroep) van de leerlingen. Daarom is er contact met de ouderraad, de leerlingenraad en de PMR.

De taken en rechten van de MR zijn geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen. De MR geeft zijn oordeel over beleidsvoorstellen van de schoolleiding, maar kan ook zelf met voorstellen komen. Verder kan de raad ook informeel met de schoolleiding overleggen.

Bij vergaderingen van de MR is de schoolleiding dan ook meestal vertegenwoordigd.

Onderwerpen waarmee de raad zich bemoeit, zijn onder meer de onderwijskundige doelstellingen, het schoolplan, het schoolreglement, de taken en werkzaamheden van de medewerkers, de ARBO-omstandigheden, de begroting en het meerjarig financieel beleid.

Klik hier voor het Huishoudelijk reglement medezeggenschapsraad Amadeus Lyceum

Leden medezeggenschapsraad:

Personeelsgeleding MR:

Jacqueline Mulder - Voorzitter (P)MR
Alexander Ploeg - Vice-voorzitter (P)MR
Else Boer - Secretaris MR
Joost Broekhuizen
Tessa Bosch
Lex Blankestijn

Oudergeleding MR:
Erik van Helden - GMR
Femke Kuiper
Jeroen Meijer

Leerling geleding:
Mijntje Dekker
Millian Õnorbe Genovesi​​​​​​​
Nisrine el Allaoui

​​​​​​​Algemeen mailadres MR/PMR: mr@amadeuslyceum.nl - pmr@amadeuslyceum.nl
Email oudergeleding: mr-ouders@amadeuslyceum.nl 
Faciliteitenregeling MR
Huishoudelijk reglement MR

photo.jpg

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen uit alle zes leerjaren van het Amadeus. Samen bespreken ze de dagelijkse gang van zaken op school en verzamelen ze signalen en vragen van (andere) ouders. Die leggen ze iedere twee maanden voor aan de rector.
Ook is de ouderraad betrokken (en aanwezig) bij ouderavonden, open dagen, informatieavonden en andere activiteiten. Een keer per jaar organiseert de ouderraad zelf een thema-avond voor ouders.

Meer weten? Mail de ouderraad op ouderraad@amadeuslyceum.nl